شرایط پرداخت و ارسال

سفارش من چه زمان آماده می شود؟

متن را ویرایش کن دوست من. متن را ویرایش کن دوست من. متن را ویرایش کن دوست من. متن را ویرایش کن دوست من.

پرداخت به چه شیوه ای ممکن است؟

متن را ویرایش کن دوست من. متن را ویرایش کن دوست من. متن را ویرایش کن دوست من. متن را ویرایش کن دوست من.

روش ارسالنرخهزینه
پیشتاز2 درصد10000
پست ایران1 درصد20000
تی پاکس3 درصد20000
حضوری8 درصد30000

زمان تحویل

متن را ویرایش کن دوست من. متن را ویرایش کن دوست من. متن را ویرایش کن دوست من. متن را ویرایش کن دوست من. متن را ویرایش کن دوست من. متن را ویرایش کن دوست من. متن را ویرایش کن دوست من. متن را ویرایش کن دوست من. 

پیگیری

متن را ویرایش کن دوست من. متن را ویرایش کن دوست من. متن را ویرایش کن دوست من. متن را ویرایش کن دوست من. متن را ویرایش کن دوست من. متن را ویرایش کن دوست من. متن را ویرایش کن دوست من. متن را ویرایش کن دوست من.